ฐานข้อมูลรายบุคคล
      Management Information System

No. รูปภาพ รหัสพนักงาน ชื่อ-นามกสุล สถานนะ ภาควิชา อายุงาน
1 User Avatar 9962 เซอร์มารี-ชาร์ลส นารี   พิมพ์เบ้าธรรม
Sr.Marie Charles Naree Pimboutam
อาจารย์ประจำ 20ปี 6เดือน 9วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2545 การพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2534 พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
2 User Avatar 9984 เซอร์มารี-คาร์แมล วนิดา ศรีวรกุล
Sr.Marie-Carmel Sriworakul
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 12ปี 0เดือน 5วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2557 การพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
3 User Avatar 9985 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เซอร์มักดาเลนา สุภาพร ดาวดี
Asst. Prof. Sr.M Supaporn Daodee
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 20ปี 6เดือน 9วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2545 Educational Management - Cathalic University of Leuven.Belgium
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาโท 2537  การพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2535 บริหารสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
4 User Avatar 100460 อาจารย์ นฤมล (นาง) บุญบางยาง
Mrs.Naruemol Boonbangyang
พ้นสภาพ 1 มีนาคม 2561 -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
5 User Avatar 100461 อาจารย์ พรทิพย์ (นางสาว) มีโภคา
Miss.Porntip Meporka
พ้นสภาพ 1 มีนาคม 2561 -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
6 User Avatar 100462 อาจารย์ กัญญพัฒน์ (นาง) มิ่งแก้ว
พ้นสภาพ 1 มีนาคม 2561 -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
7 User Avatar 100463 อาจารย์ ชะบา (นางสาว) คำปัญโญ
พ้นสภาพ 1 มีนาคม 2561 -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
8 User Avatar 100464 อาจารย์ สุมล (นาง) อมรปิยะกฤษฐ์
Mrs.Sumon Amornpiyakris
พ้นสภาพ 1 มีนาคม 2561 -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
9 User Avatar 100481 สายชล อมฤตชัชวาล
พ้นสภาพ 1 มีนาคม 2561 -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
10 User Avatar 110001 ปิยสุดา พานิช
Piyasuda Panich
พ้นสภาพ 1 มีนาคม 2561 -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
11 User Avatar 110005 ณัฏฐิกา กุลกาญจนาชีวิน
พ้นสภาพ 1 มีนาคม 2561 -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
12 User Avatar 110006 พัชรา เตโช
Patchara Tacho
พ้นสภาพ 1 มีนาคม 2561 -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
13 User Avatar 110007 เพ็ญนภา ตองติดรัมย์
Pennapa Tongtidrum
พ้นสภาพ 1 มีนาคม 2561 -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
14 User Avatar 110008 เตือนฤทัย แซ่โล้ว
Tuanruthai Saelow
พ้นสภาพ 1 มีนาคม 2561 -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
15 User Avatar 100061 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต.ต.หญิง ดร.เรวดีทรรศน์ รอบคอบ
Asst. Prof. Pol.sub Lt. Raywadeetas Robkob
พ้นสภาพ 1 สิงหาคม 2561 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 32ปี 10เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2546 -อุดมศึกษา -ครุศาสตร์ -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
16 User Avatar 100076 รองศาสตราจารย์ มาลีวัล เลิศสาครศิริ
Assoc. Prof. Maleewan Lertsakornsiri
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 32ปี 6เดือน 23วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2547 -อุดมศึกษา -ครุศาสตร -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไฟล์รับรองคุณวุฒิ , Transcript
ปริญญาโท 2530 สรีรวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2528 ผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
17 User Avatar 100033 สฤษฎิ จันทร์หอม
Sarid Janhom
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 34ปี 11เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2537 -สาธารณสุข -คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2529 การพยาบาลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
18 User Avatar 100152 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกาวเดือน โอดมี
Asst. Prof. Sakawduean Oddme
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 27ปี 8เดือน 6วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2541 วิชาการเจริญพันธ์ุและวางแผนประชากร แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2533 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
19 User Avatar 100231 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี ละออปักษิณ
Asst. Prof. Suwannee Laoopugsin
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 25ปี 0เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2546 การทดสอบและวัดผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาโท 2535 สาธารณสุขศาสตร์ - มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2527 การพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
20 User Avatar 100233 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์
Asst. Prof. Kaewtawan Sirilakananun
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 25ปี 0เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2554 การศึกษานอกระบบโรงเรียน ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาโท 2536 การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2530 อายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
21 User Avatar 100257 รตา ศรีสอาด
Rata Srisa-art
ศึกษาต่อ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 23ปี 7เดือน 6วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2555 Nursing Leadership in Health Systems คณะพยาบาลศาสตร์ Indiana University
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2530 การพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
22 User Avatar 100261 เพิ่มพูล ธรรมเจริญ
Permpoon Thamcharoen
พ้นสภาพ 1 สิงหาคม 2561 กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 23ปี 2เดือน 8วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2535 -การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ -พยาบาลศาสตร์ -มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
23 User Avatar 100380 กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์
Kanjana Punyapet
ศึกษาต่อ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 24ปี 2เดือน 8วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2547 พยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2539 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
24 User Avatar 100415 รองศาสตราจารย์ สมพร ชินโนรส
Assoc. Prof. Somporn Chinnoros
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 11ปี 8เดือน 21วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2525 การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2515 การพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
25 User Avatar 100416 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล การุณงามพรรณ
Asst. Prof. Mongkol Karoongamphan
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 11ปี 8เดือน 6วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2536 สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2533 การพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
26 User Avatar 100426 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลพิชฌาย์ เวชรัชต์พิมล
Asst. Prof. Kulpicha Vejrachpimol
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 10ปี 11เดือน 9วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2557 การบริหารและการจัดการศึกษา การศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาโท 2539 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2532 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
27 User Avatar 100433 อัจฉรา ตันศรีรัตนวงศ์
Atchara Tansriratanawong
พ้นสภาพ 1 สิงหาคม 2560 กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 20ปี 6เดือน 9วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
- - -
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
28 User Avatar 100459 วราภา สิทธาภิรมย์
Varapa Sitthapirom
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 9ปี 9เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2542 การพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2534 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
29 User Avatar 100468 ประภาพรรณ สุคนธจิตต์
Prapapan sukhonthachit
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 9ปี 8เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2560 -การพยาบาลผู้ใหญ่ -พยาบาลศาสตร์ -มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2550 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบรมราชชนนีตรัง
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
30 User Avatar 100508 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวรรณ ธนุภาพรังสรรค์
Asst. Prof. Supawan Tanuparbrungson
สัญญาจ้างรายปี(ไม่มีกำหนด) กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 8ปี 4เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2529 -สรีรวิทยา -วิทยาศาสตร์ -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2522 พยาบาลและอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
31 User Avatar 100522 วัลลภา กิตติมาสกุล
Wallapa Kittimasakun
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 7ปี 7เดือน 22วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2547 -สุขภาพจิตและจิตเวช -แพทย์ศาสตร์ -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาโท 2561 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิททยาลัยธรรมศาสตร์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไฟล์รับรองคุณวุฒิ , Transcript
ปริญญาตรี 2541 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
32 User Avatar 100535 สุมาลี ถาใจ
Sumalee Thajai
พ้นสภาพ 29 พฤษภาคม 2560 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 20ปี 6เดือน 9วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
- - -
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
33 User Avatar 100540 สุปราณี น้อยตั้ง
Supranee Noitung
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 7ปี 0เดือน 4วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2560 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2550 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
34 User Avatar 100571 รองศาสตราจารย์ สุภาวดี เครือโชติกุล
Assoc. Prof. Mrs.Supawadee Kruachottikul
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 6ปี 1เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2548 - -ครุศาสตร์ -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2519 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
35 User Avatar 100574 นรินพร วโรภาสตระกูล
Narinporn Waropastrakul
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 6ปี 0เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2557 การพยาบาลสุขภาพเด็ก พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต -มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2548 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
36 User Avatar 100589 อาจารย์ ชลนาถ สุขสวัสดิ์
Chollanart Suksawat
พ้นสภาพ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 5ปี 9เดือน 21วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2550 จิตวิทยาพัฒนาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไฟล์รับรองคุณวุฒิ , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2546 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไฟล์รับรองคุณวุฒิ , ไม่มีไฟล์เอกสาร
37 User Avatar 100595 รองศาสตราจารย์ พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
Assoc. Prof. Puangtip Chaiphibalsarisdi
พ้นสภาพ 1 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 5ปี 8เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2533 Community Health Specialist Faculty of Nurse University of Illinois, CON., U.S.A
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาโท 2529  Community Health Specialist Faculty of Nurse  University of Illinois
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2516 การพยาบาลอายุกรรมและศัลยกรรม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
38 User Avatar 100596 ชยมน ปัญญาวราคม
Chayamon Panyawarakom
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 5ปี 7เดือน 24วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2548 การพยาบาลเด็ก พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2540 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
39 User Avatar 100617 กัณณิกา นวมโคกสูง
Kannika Numkoksung
อาจารย์ผู้ช่วยสอน กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4ปี 8เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาตรี 2554 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
40 User Avatar 100627 ปราโมทย์ แซ่ตั๋น
Pramote Saetan
อาจารย์ผู้ช่วยสอน กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 4ปี 5เดือน 4วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาตรี 2555 - พยาบาลศาสตร์ -มหาวิทยาลัยบูรพา
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไฟล์รับรองคุณวุฒิ , Transcript
41 User Avatar 100658 ปาริฉัตร กิตติมาสกุล
Prarichat Kittimasakun
อาจารย์ผู้ช่วยสอน กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3ปี 7เดือน 6วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาตรี 2548 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
42 User Avatar 100663 ชวภณ สารข้าวคำ
Chawapon Sarnkhaowkhom
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 3ปี 5เดือน 3วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2559 พยาบาลศาสตร์ (การบริหารการพยาบาล) พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2556 - พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
43 User Avatar 100664 ชาญฤทธิ์ ค้าขาย
Chanrit Kakhai
พ้นสภาพ 1 มกราคม 2561 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
44 User Avatar 100678 กฤษดา ทองทับ
Krisada Tongtub
พ้นสภาพ 1 มกราคม 2561 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3ปี 0เดือน 22วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2555 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
45 User Avatar 100683 กัญญาณี หนูเอียด
Ganyanee Noo-iad
อาจารย์ผู้ช่วยสอน กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2ปี 11เดือน 5วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาตรี 2559 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
46 User Avatar 100545 รองศาสตราจารย์ พรทิพย์ เกยุรานนท์
Assoc. Prof. Porntip Keyuranon
พ้นสภาพ 1 สิงหาคม 2561 6ปี 9เดือน 24วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2539 -การพยาบาลสาธารณสุข -คณะสาธารณสุขศาสตร์ -มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
47 User Avatar 100467 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ละเอียด แจ่มจันทร์
Asst. Prof. Laiad Jamjan
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 9ปี 8เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2540 การอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาโท 2518 การบริหารการพยาบาล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2518 พยาบาล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
48 User Avatar 100689 จิรดา แก้วชูชื่น
Jirada Kaewchuchuen
พ้นสภาพ 1 กันยายน 2561 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2560 เภสัชวิทยา วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
49 User Avatar 110017 ศริญญา ชุ่มเต็ม
Sarinya Chomtem
พ้นสภาพ 1 มีนาคม 2561 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
50 User Avatar 100198 มยุรา นพพรพันธุ์
Mayura Noppornpanth
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 26ปี 2เดือน 26วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2559 การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ศึกษาศาสตร์ เซนต์จอห์น
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไฟล์รับรองคุณวุฒิ , Transcript
ปริญญาโท 2534 ประชากรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2523 การพยาบาลอนามัยชุมชนและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
51 User Avatar 100511 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปานทิพย์ ผ่องอักษร
Asst. Prof. Pantip Pongauksorn
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 8ปี 1เดือน 6วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2529 -พิษวิทยา -วิทยาศาสตร์ -มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2525 การพยาบาลและพดุงครรภ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
52 User Avatar 100684 ชนัญชิดา สุขชนะโชติ
Chanunchida Sukchanachot
อาจารย์ผู้ช่วยสอน กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2ปี 11เดือน 5วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาตรี ไม่ได้เลือก - พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
53 User Avatar 100339 ผ่องศรี อิ่มสอน
Pongsree Imson
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 16ปี 0เดือน 21วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2530 จิตวิทยาการพัฒนาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2535 พยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
54 User Avatar 100685 อนุชา พรมกันยา
Anucha Promkanya
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2ปี 10เดือน 21วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาตรี 2556 - -พยาบาลศาสตร์ -วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
55 User Avatar 100682 ชัยณรงค์ นาคเทศ
Chainarong Naktes
อาจารย์ผู้ช่วยสอน กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 2ปี 11เดือน 5วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาตรี ไม่ได้เลือก - พยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
56 User Avatar 100704 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณวิภา บรรณเกียรติ
Asst. Prof. Panvipa Bannakiet
พ้นสภาพ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2ปี 6เดือน 24วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2543 การอุดมศึกษา ครุศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาโท จิตวิทยาการปรึกษา ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2527 พยาบาลศึกษา (การพยาบาลจิตเวชศาสตร์) ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
57 User Avatar 100703 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์
Asst. Prof. Sasithorn Charoenwoodhipong
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2ปี 6เดือน 23วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2538 พัฒนาสุขภาพ พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
58 User Avatar 100702 รองศาสตราจารย์ สาลี เฉลิมวรรณพงศ์
Assoc. Prof. Salee Chalermwannapong
พ้นสภาพ 1 สิงหาคม 2561 กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 20ปี 6เดือน 9วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ไม่ได้เลือก ไม่ได้เลือก - - -
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
59 User Avatar 100705 ปภัชกร รอดจินดา
Papatchagon Rodjinda
พ้นสภาพ 1 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ -
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
60 User Avatar 100710 พลารัตน์ อรรจน์สาธิต
Palarat Atsathit
พ้นสภาพ 1 กันยายน 2562 กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2ปี 5เดือน 4วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2558 -การพยาบาลผู้ใหญ่ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2551 - พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
61 User Avatar 100711 สิริลักษณ์ ภูมิศรีแก้ว
SiriLuk Pomisrikeaw
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 2ปี 5เดือน 4วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2557 บริหารการพยาบาล พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี - พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
62 User Avatar 100712 สุนันท์ ลี้อิสสรพงษ์
Sunan Leeissarapong
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2ปี 5เดือน 4วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2560 บริหารทางการพยาบาล พยาบาลศาสตร์ -มหาวิทยาลัยบรูพา
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
63 User Avatar 100725 รองศาสตราจารย์ พรศิริ พันธสี
Assoc. Prof. Pornsiri Punthasee
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 1ปี 10เดือน 2วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2536 โภชนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2523 พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2540 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
64 User Avatar 100135 กิติยา สมุทรประดิษฐ์
Kitiya Samutpradit
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 29ปี 2เดือน 9วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2538 -การพยาบาลมารดาและทารก -พยาบาลศาสตร์ -มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2523 การพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
65 User Avatar 100276 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทรัพย์ ศรีนวลนัด
Asst. Prof. Ponsab Srinualnad
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 22ปี 7เดือน 4วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2534 -สุขภาพจิต แพทยศาสตร์ -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2523 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
66 User Avatar 100491 วรินธร ดำรงรัตน์นุวงศ์
Warinthorn Damrongratnuwong
ศึกษาต่อ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 9ปี 0เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2548 -การพยาบาลผู้ใหญ่ -พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2538 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไฟล์รับรองคุณวุฒิ , Transcript
67 User Avatar 100726 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา พึ่งเสมา
Asst. Prof. Ratana Puengsema
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 1ปี 8เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2531 โรคติดเชื้อ สาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2528 การพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
68 User Avatar 100730 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีย์ นฤมิตเลิศ
Asst. Prof. Juree Narumitlert
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1ปี 7เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2536 การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2523 การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
69 User Avatar 100731 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมนึก สกุลหงส์โสภณ
Asst. Prof. Somnuk Sakunhongsophon
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 1ปี 7เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2553 การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาโท 2540 สาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2522 การพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
70 User Avatar 9987 เซอร์เทเรซา ดร.สมศรี สุเมธ
Sr.Somsri Sumet
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 6ปี 3เดือน 26วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2553 บริหารสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาโท 2534 ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ -  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2528 พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
71 User Avatar 100740 นัชพร ฤทธาปัญญา
Nutchaporn Ritthapanya
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 1ปี 3เดือน 9วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2550 - พยาบาลศาสตร์ -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2542 - พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
72 User Avatar 100163 รองศาสตราจารย์ ประภา ลิ้มประสูตร
Assoc. Prof. Prabha Limprasutr
พ้นสภาพ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 26ปี 2เดือน 8วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก ไม่ได้เลือก - - -
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
73 User Avatar 100750 มานิดา เดชากุล
Manida Dechakul
พ้นสภาพ 30 เมษายน 2563 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 0ปี 11เดือน 8วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2556 การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไฟล์รับรองคุณวุฒิ , Transcript
ปริญญาตรี 2549 การพยาบาล พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไฟล์รับรองคุณวุฒิ , Transcript
74 User Avatar 100268 สุนีย์ อินทร์สิงห์
Sunee Insing
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 23ปี 0เดือน 6วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2544 -การพยาบาลครอบครัว -พยาบาลศาสตร์ -มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2533 พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
75 User Avatar 100469 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชกร ธรรมนำศีล
Kotchakorn Thamnamsin
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 9ปี 8เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2558 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
76 User Avatar 100427 สุภาวดี สมจิตต์
Supawadee Somchit
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 10ปี 9เดือน 6วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2542 จิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2535 การพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
77 User Avatar 100340 รองศาสตราจารย์ จินตนา อาจสันเที๊ยะ
Assoc. Prof. Jintana Artsanthia
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 15ปี 0เดือน 6วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2554 การพยาบาลสาธารณสุข หลักสูตรนานาชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาโท 2539 สาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2534 การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
78 User Avatar 100550 วาสนา รุ่งโรจน์วัฒนา
Wassana Rungrojwattana
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 6ปี 8เดือน 6วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2561 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไฟล์รับรองคุณวุฒิ , Transcript
ปริญญาตรี 2534 พยาบาลและผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไฟล์รับรองคุณวุฒิ , Transcript
79 User Avatar 100234 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ
Sudarat Vongchulachat
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 24ปี 11เดือน 8วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2537 การพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2536 บริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
อนุปริญญา 2533 พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
80 User Avatar 100755 วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา
Wongchayapote Promsila
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 0ปี 8เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2561 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2554 - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2549 นิติศาสตร์ มนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
81 User Avatar 100754 รองศาสตราจารย์ กัญญดา ประจุศิลป
Associate Professor Dr. Gunyadar Prachusilpa
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาพยาบาลมหาบัณฑิต 0ปี 8เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2541 Nursing The School of Nursing The Catholic University of America
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาโท 2530 การบริหารการพยาบาล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2526 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
82 User Avatar 100542 ปานตา อภิรักษ์นภานนท์
Panta Apiruknapanond
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาพยาบาลมหาบัณฑิต 6ปี 10เดือน 6วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2555 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาโท 2542 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2528 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
83 User Avatar 100206 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณา อนุสันติ
Asst. Prof. Suwanna Anusanti
สัญญาจ้างรายปี(มีกำหนด) กลุ่มวิชาพยาบาลมหาบัณฑิต 26ปี 1เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2542 อุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาโท 2535 จิตวิทยาการแนะแนวการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาโท 2548 - พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2527 พยาบาลจิตเวช คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
84 User Avatar 100759 สิรินุช บูรณะเรืองโรจน์
Sirinoot Buranaruangrote
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 0ปี 6เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
2545 การพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
2537 การพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
2552 Breast Cancer School of Nursing University of North Carolina at Chapel Hill, USA
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
2557 Fundamentals of Simulation Based Healthcare Education Centre of Healthcare Simulation, Yong Loo Lin School of Medicine National University of Singapore
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาเอก 2554 การพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาโท 2549 การพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2535 การพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
85 User Avatar 100761 พิกุล เขื่อนคำ
Phikul Khueankham
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 0ปี 6เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2559 การพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
ปริญญาตรี 2542 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , Transcript
86 User Avatar 100763 พรทิพย์ จันทร์น้อม
Porntip Channorm
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 0ปี 5เดือน 2วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2556 การบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2533 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
87 User Avatar 100764 ศศิภา เหมประภา
Sasipa Hemprapa
ศึกษาต่อ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 0ปี 4เดือน 24วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาตรี 2559 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
88 User Avatar 100765 กนิษฐา แก้วดู
Kanittha Kaewdoo
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 0ปี 4เดือน 24วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2558 การผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2548 - คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
89 User Avatar 100095 สุดารัตน์ สุวารี
Sudarat Suvaree
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐานประสบการวิชาชีพ 31ปี 4เดือน 6วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2559 การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไฟล์รับรองคุณวุฒิ , Transcript
ปริญญาโท 2531 สาธารณสุขศาสตร์ - มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2524 การพยาบาลมารดาและทารก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
90 User Avatar 100668 รองศาสตราจารย์ อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย
Assoc. Prof. Oraphun Lueboonthavatchai
สัญญาจ้างรายปี(ไม่มีกำหนด) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 3ปี 3เดือน 22วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2538 -อุดมศึกษา -ครุศาสตร์ -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาโท 2524 จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2516 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
91 User Avatar 100647 ดาเรศ ชูศรี
Dares Chusri
อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 3ปี 8เดือน 4วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาเอก 2551 วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาโท 2543 สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2524 พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
92 User Avatar 100440 รัชณีย์ ป้อมทอง
Ruchanee Pomthong
พ้นสภาพ 1 สิงหาคม 2562 กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 10ปี 1เดือน 7วัน 
ระดับ ปีที่จบ สาขา คณะ สถาบัน
ปริญญาโท 2536 -การบริหารการพยาบาล -พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร
ปริญญาตรี 2520 การพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ไฟล์หลักฐานประกอบการศึกษา :   ไฟล์ปริญญาบัตร , ไม่มีไฟล์เอกสาร , ไม่มีไฟล์เอกสาร