ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามรุ่น
      Management Information System

รายงานจำนวนศิษย์เก่า

# รายการ
1 จำนวนศิษย์เก่า
- แยกสถานะการศึกษา
- แยกคณะ
คลิกดูรายละเอียด
2 จำนวนศิษย์เก่า
- แยกคำนำหน้าชื่อ
- แยกรุ่น
คลิกดูรายละเอียด
3 จำนวนศิษย์เก่า
- แยกสถานะการศึกษา
- แยกรุ่น
คลิกดูรายละเอียด
4 จำนวนศิษย์เก่าที่มีงานทำ
- แยกตามคณะ
- แยกตามจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด
5 จำนวนศิษย์ที่มาอัพเดทข้อมูลกับเรา NEW UPDATE!
- แยกคำนำหน้าชื่อ
- แยกรุ่น
คลิกดูรายละเอียด
6 จำนวนศิษย์ที่มาอัพเดทข้อมูลกับเรา [ข้อมูลเชิงสถิติ] NEW UPDATE!
คลิกดูรายละเอียด
รายการ จำนวน
คณะพยาบาลศาสตร์ 3062 คน
คณะกายภาพบำบัด 347 คน
คณะจิตวิทยา 535 คน
รายการ จำนวน
คณะพยาบาลศาสตร์ 250 คน
คณะจิตวิทยา 49 คน
รายการ จำนวน
คณะหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 307 คน
คณะหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 8 คน
คณะหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3901 คน
รายการ จำนวน
สถานะกำลังศึกษา 39 คน
สถานะสำเร็จการศึกษา 8183 คน
สถานะย้ายคณะ 97 คน
สถานะลาออก 67 คน
สถานะพ้นสภาพ 73 คน

จำนวนศิษย์เก่า

# คณะ จำนวน(คน) กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา ย้ายคณะ ลาออก พ้นสภาพ
1 พยาบาลศาสตร์ 3062 คน 0 คน 2964 คน 70 คน 18 คน 10 คน
2 กายภาพบำบัด 347 คน 32 คน 272 คน 17 คน 13 คน 13 คน
3 จิตวิทยา 535 คน 1 คน 508 คน 2 คน 14 คน 10 คน
# คณะ จำนวน(คน) กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา ย้ายคณะ ลาออก พ้นสภาพ
4 พยาบาลศาสตร์ 250 คน 1 คน 216 คน 8 คน 10 คน 15 คน
5 จิตวิทยา 49 คน 0 คน 29 คน 0 คน 8 คน 12 คน
# คณะ จำนวน(คน) กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา ย้ายคณะ ลาออก พ้นสภาพ
6 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 4216 คน 5 คน 4194 คน 0 คน 4 คน 13 คน