ข้อมูลศิษย์เก่า
      Management Information System

ลำดับ รายการ จำนวน
1คณะพยาบาลศาสตร์3,099 คน
2คณะกายภาพบำบัด316 คน
3คณะจิตวิทยา549 คน
ลำดับ รายการ จำนวน
1คณะพยาบาลศาสตร์218 คน
2คณะจิตวิทยา29 คน
ลำดับ รายการ จำนวน
1หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล4,057 คน
2หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง307 คน
3หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์8 คน