ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามรุ่น
      Management Information System

รายงานจำนวนศิษย์เก่า

# รายการ
1 จำนวนศิษย์เก่า
- แยกสถานะการศึกษา
- แยกคณะ
คลิกดูรายละเอียด
2 จำนวนศิษย์เก่า
- แยกคำนำหน้าชื่อ
- แยกรุ่น
คลิกดูรายละเอียด
3 จำนวนศิษย์เก่า
- แยกสถานะการศึกษา
- แยกรุ่น
คลิกดูรายละเอียด
4 จำนวนศิษย์เก่าที่มีงานทำ
- แยกตามคณะ
- แยกตามจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด
5 จำนวนศิษย์ที่มาอัพเดทข้อมูลกับเรา NEW UPDATE!
- แยกคำนำหน้าชื่อ
- แยกรุ่น
คลิกดูรายละเอียด
รายการ จำนวน
คณะพยาบาลศาสตร์ 2781 คน
คณะกายภาพบำบัด 297 คน
คณะจิตวิทยา 499 คน
รายการ จำนวน
คณะพยาบาลศาสตร์ 205 คน
คณะจิตวิทยา 49 คน
รายการ จำนวน
คณะประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3567 คน
รายการ จำนวน
สถานะกำลังศึกษา 14 คน
สถานะสำเร็จการศึกษา 7154 คน
สถานะย้ายคณะ 113 คน
สถานะลาออก 60 คน
สถานะพ้นสภาพ 57 คน

จำนวนศิษย์เก่า ปี 2547-2558

# คณะ จำนวน(คน) กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา ย้ายคณะ ลาออก พ้นสภาพ
1 พยาบาลศาสตร์ 2781 คน 0 คน 2687 คน 70 คน 16 คน 8 คน
2 กายภาพบำบัด 297 คน 3 คน 251 คน 17 คน 13 คน 13 คน
3 จิตวิทยา 499 คน 0 คน 473 คน 2 คน 14 คน 10 คน
# คณะ จำนวน(คน) กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา ย้ายคณะ ลาออก พ้นสภาพ
4 พยาบาลศาสตร์ 205 คน 11 คน 163 คน 23 คน 6 คน 2 คน
5 จิตวิทยา 49 คน 0 คน 29 คน 1 คน 8 คน 11 คน
# คณะ จำนวน(คน) กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา ย้ายคณะ ลาออก พ้นสภาพ
6 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 3567 คน 0 คน 3551 คน 0 คน 3 คน 13 คน