ข้อมูลศิษย์เก่า
      Management Information System

ลำดับ รายการ จำนวน
1หลักสูตร พย.บ.3,225 คน
2หลักสูตร กภ.บ.330 คน
3หลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา574 คน
ลำดับ รายการ จำนวน
1หลักสูตร พย.บ.224 คน
2หลักสูตร วท.บ. จิตวิทยา29 คน
ลำดับ รายการ จำนวน
1หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล4,141 คน
2หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง307 คน
3หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์8 คน