ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามรุ่น
      Management Information System

รายงานจำนวนศิษย์เก่า

# รายการ
1 จำนวนศิษย์เก่า
- แยกสถานะการศึกษา
- แยกคณะ
Click
2 จำนวนศิษย์เก่า
- แยกคำนำหน้าชื่อ
- แยกรุ่น
Click
4 จำนวนศิษย์เก่า
- แยกสถานะการศึกษา
- แยกรุ่น
Click
3 จำนวนศิษย์เก่าที่มีงานทำ
- แยกตามคณะ
- แยกตามจังหวัด
Click
รายการ จำนวน
คณะพยาบาลศาสตร์ 2781 คน
คณะกายภาพบำบัด 296 คน
คณะจิตวิทยา 497 คน
รายการ จำนวน
คณะพยาบาลศาสตร์ 205 คน
คณะจิตวิทยา 1 คน
รายการ จำนวน
คณะประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 3206 คน
รายการ จำนวน
สถานะกำลังศึกษา 16 คน
สถานะสำเร็จการศึกษา 6758 คน
สถานะย้ายคณะ 114 คน
สถานะลาออก 52 คน
สถานะพ้นสภาพ 46 คน

จำนวนศิษย์เก่า ปี 2547-2558

# คณะ จำนวน(คน) กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา ย้ายคณะ ลาออก พ้นสภาพ
1 พยาบาลศาสตร์ 2781 คน 0 คน 2687 คน 70 คน 16 คน 8 คน
2 กายภาพบำบัด 296 คน 4 คน 248 คน 18 คน 13 คน 13 คน
3 จิตวิทยา 497 คน 0 คน 471 คน 2 คน 14 คน 10 คน
# คณะ จำนวน(คน) กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา ย้ายคณะ ลาออก พ้นสภาพ
4 พยาบาลศาสตร์ 205 คน 12 คน 162 คน 23 คน 6 คน 2 คน
5 จิตวิทยา 1 คน 0 คน 0 คน 1 คน 0 คน 0 คน
# คณะ จำนวน(คน) กำลังศึกษา สำเร็จการศึกษา ย้ายคณะ ลาออก พ้นสภาพ
6 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 3206 คน 0 คน 3190 คน 0 คน 3 คน 13 คน