ตรวจสอบข้อมูลจำนวนศิษย์เก่าตามรุ่น
      Management Information System

ลำดับ รายการ จำนวน
1คณะพยาบาลศาสตร์2,970 คน
2คณะกายภาพบำบัด295 คน
3คณะจิตวิทยา508 คน
ลำดับ รายการ จำนวน
1คณะพยาบาลศาสตร์216 คน
2คณะจิตวิทยา29 คน
ลำดับ รายการ จำนวน
1หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล3,880 คน
2หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง307 คน
3หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์8 คน