ข้อมูลจำนวนน.ศ.เต็มเวลาเทียบเท่าแต่ละหลักสูตรรายปีการศึกษา
      Management Information System

ประจำปีการศึกษา 2561

คณะพยาบาลศาสตร์คณะกายภาพบำบัด

คณะจิตวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2560

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด

คณะจิตวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2559