ข้อมูลจำนวนน.ศ.เต็มเวลาเทียบเท่าแต่ละหลักสูตรรายปีการศึกษา
      Management Information System

ประจำปีการศึกษา 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

  • คณะพยาบาลศาสตร์ (จำแนกตามคณะวิชา)


    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(จำแนกตามหลักสูตร)

คณะกายภาพบำบัด

  • คณะกายภาพบำบัด (จำแนกตามคณะวิชา)


    หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต(จำแนกตามหลักสูตร)

คณะจิตวิทยา

  • คณะจิตวิทยา (จำแนกตามคณะวิชา)


    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(จำแนกตามหลักสูตร)

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

  • คณะวิชาศึกษาทั่วไป

ประจำปีการศึกษา 2561

คณะพยาบาลศาสตร์คณะกายภาพบำบัด

คณะจิตวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2560

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด

คณะจิตวิทยา

ประจำปีการศึกษา 2559