(ข้อมูลปรับปรุงใหม่)

ระบบบริหารงานบุคคล

จำนวน / ร้อยละบุคลากรจำแนกตามศาสนา

ขออภัย ดูข้อมูลชุดนี้ได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิเท่านั้น