จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามศาสนา
      Management Information System

จำแนกตามศาสนา ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา