จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
      Management Information System

ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา