จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
      Management Information System

จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา