(ข้อมูลปรับปรุงใหม่)

ระบบบริหารงานบุคคล

จำนวน / ร้อยละบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา