(ข้อมูลปรับปรุงใหม่)

ระบบบริหารงานบุคคล

อัตราการออกจากงาน (Turnover rate)