อัตราการออกจากงาน (Turnover rate)
      Management Information System

จำแนกตามหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา