(ข้อมูลปรับปรุงใหม่)

ระบบบริหารงานบุคคล

จำนวน / ร้อยละบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ