จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ
      Management Information System

จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา