จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามเพศ
      Management Information System

จำแนกตามเพศ ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา ( ดึงข้อมูลใหม่ )