จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามเพศ
      Management Information System

จำแนกตามเพศ ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา