จำนวนบุคลากรจำแนกตามการชดใช้ทุนการศึกษา
      Management Information System

จำนวนบุคลากรจำแนกตามการชดใช้ทุนการศึกษา ( ดึงข้อมูลใหม่ )