ระบบงานวิจัย Admin Management

Data Grahp - ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สกอ. 2.2

คณะวิชา

สถานะการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ. สถานะการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สกอ. 2.3
พยาบาลศาสตร์ จิตวิทยา กายภาพบำบัด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2566
2565
2564
2563
2562
2561 | | | |
2560 | | | |
2559 | | | |
2558 | | | |
2557 | | | |

ปี กศ. สถานะการตีพิมพ์บทความวิจัย ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สมศ. 5
พยาบาลศาสตร์ จิตวิทยา กายภาพบำบัด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2556
2555

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

ปี กศ. สถานะการตีพิมพ์บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สมศ. 7
2557
2556
2555