ระบบงานวิจัย Admin Management

ผลรวมถ่วงน้ำหนักฯ (ปีพ.ศ.2564-2566) (เกณฑ์สภาพยาบาล)

คณะพยาบาลศาสตร์

ร้อยละของผลงานวิจัย (เกณฑ์สภาพยาบาล)

คณะพยาบาลศาสตร์

คะแนนที่ได้ (ร้อยละ 30 เท่ากับ 25 คะแนน) (เกณฑ์สภาพยาบาล)

คณะพยาบาลศาสตร์

สถานะการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ. สถานะการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
พยาบาลศาสตร์
2566
2565
2564

Data Grahp - ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สกอ. 2.2

คณะวิชา

สถานะการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ. สถานะการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สกอ. 2.3
พยาบาลศาสตร์ จิตวิทยา กายภาพบำบัด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2566
2565
2564
2563
2562
2561 | | | |
2560 | | | |
2559 | | | |
2558 | | | |
2557 | | | |

ปี กศ. สถานะการตีพิมพ์บทความวิจัย ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สมศ. 5
พยาบาลศาสตร์ จิตวิทยา กายภาพบำบัด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2556
2555

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

ปี กศ. สถานะการตีพิมพ์บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สมศ. 7
2557
2556
2555