ระบบงานวิจัย Admin Management

สถานะการตีพิม์ผลงานทางวิชาการ

ปี พ.ศ. สถานะการตีพิม์ผลงานทางวิชาการ ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สกอ. 2.3
พยาบาลศาสตร์ จิตวิทยา กายภาพบำบัด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2561 | | | | |
2560 | | | | |
2559 | | | | |
2558 | | | | |
2557 | | | | |

ปี กศ. สถานะการตีพิมพ์บทความวิจัย ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สมศ. 5
พยาบาลศาสตร์ จิตวิทยา กายภาพบำบัด สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
2556 | |
2555 | |

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

ปี กศ. ผลงานวิชาการ สถานะการตีพิมพ์บทความวิชาการ/หนังสือ/ตำรา ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สมศ. 7
2557 | รอการอัพเดท |
2556 | รอการอัพเดท |
2555 | รอการอัพเดท |