จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามอายุปี
      Management Information System

จำแนกตามอายุ (ปี) ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา