จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
      Management Information System

จำแนกตามวุฒิการศึกษา ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา ( ดึงข้อมูลใหม่ )