จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
      Management Information System

ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา