จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามการศึกษาต่อ
      Management Information System

ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา