จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามการศึกษาต่อ
      Management Information System

จำแนกตามการศึกษาต่อ ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา