ข้อมูลทะเบียนอุปกรณ์สื่อโสต
      Management Information System