หลักฐานตอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพเพื่อพร้อมรับการตรวจประเมิน
      Management Information System

วิธีการเข้าระบบ ส่วนกลางประกันคุณภาพเพื่อเข้าดูหลักฐานตอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพในระบบ E-doc

 • วิธีการเข้าระบบ ส่วนกลางประกันคุณภาพเพื่อเข้าดูหลักฐานตอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพในระบบ E-document เปิดระบบ E-doc และเข้ารหัสของท่าน  วิเมื่อเข้ามาที่ระบบ จะพบ เมนู ส่วนกลางประกันคุณภาพ ด้านซ้ายมือของท่าน ดังรูป  วิเมื่อท่านคลิ๊กเข้าไปในเมนูจะพบ ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักประกันคุณภาพ ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ได้  สำนักประกันคุณภาพได้แยกข้อมูลเป็น คณะ และสถาบัน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา  สำหรับท่านที่จะดูข้อมูลหลักฐานระดับหลักสูตร หรือระดับคณะ สามารถคลิ๊กได้ที่บล็อกคณะนั่นได้เลย ซึ่งจะแสดงปีการศึกษาที่ตรวจและตรวจระดับหลักสูตร หรือระดับคณะ  เมื่อท่านเลือกหลักสูตรที่ท่านจะขอดูข้อมูลหลักฐานสำหรับการตรวจประเมิน (กรุณากรอกข้อมูลปีพศ.ที่ท่านจะดูให้ตรงกับปีการศึกษาที่ตรวจ) จะได้พบข้อมูลดังตัวอย่างนี้  ท่านสามารถคลิ้กเข้าดูรายการหลักฐานต่างๆ ได้เลยค่ะ