รายงานครุภัณฑ์
Management Information System

รายงานครุภัณฑ์ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

Number Color Blue - จำนวนครุภัณฑ์ในปีนั้นๆ
Number Color Green - จำนวนครุภัณฑ์ที่ทำการ ซื้อเพิ่ม ในปีนั้นๆ
Number Color Red - จำนวนครุภัณฑ์ที่ทำการ ขาย / บริจาค / ตัดบัญชี ในปีนั้นๆ