ข้อมูลสถิติร้อยละของน.ศ.ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรในแต่ละปี
      Management Information System

ประจำปีการศึกษา 2566

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี


  คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท


  คณะจิตวิทยา


  คณะกายภาพบำบัด

ประจำปีการศึกษา 2565

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี


  คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท


  คณะจิตวิทยา


  คณะกายภาพบำบัด

ประจำปีการศึกษา 2564

 • คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี


  คณะพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท


  คณะจิตวิทยา


  คณะกายภาพบำบัด

ประจำปีการศึกษา 2563

 • คณะพยาบาลศาสตร์


  คณะจิตวิทยา


  คณะกายภาพบำบัด

ประจำปีการศึกษา 2562

 • คณะพยาบาลศาสตร์


  คณะจิตวิทยา


  คณะกายภาพบำบัด

ประจำปีการศึกษา 2561

 • คณะพยาบาลศาสตร์


  คณะจิตวิทยา


  คณะกายภาพบำบัด

ประจำปีการศึกษา 2560

 • คณะพยาบาลศาสตร์


  คณะจิตวิทยา


  คณะกายภาพบำบัด

ประจำปีการศึกษา 2559

 • คณะพยาบาลศาสตร์


  คณะจิตวิทยา


  คณะกายภาพบำบัด