ข้อมูลสถิติร้อยละของน.ศ.ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรในแต่ละปี
      Management Information System

ประจำปีการศึกษา 2560

  • คณะพยาบาลศาสตร์


    คณะจิตวิทยา


    คณะกายภาพบำบัด

ประจำปีการศึกษา 2559

  • คณะพยาบาลศาสตร์


    คณะจิตวิทยา


    คณะกายภาพบำบัด