(ข้อมูลปรับปรุงใหม่)

ระบบบริหารงานบุคคล

สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ