สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจำ
      Management Information System

ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา