จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามอายุงาน
      Management Information System

จำแนกตามอายุงาน ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา