ระบบงานวิจัย Admin Management

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตรายปีและรายด้าน ปีการศึกษา 2560 - 2564

ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
สำเร็จปีการศึกษา พยาบาลศาสตร์ จิตวิทยา กายภาพบำบัด
2565 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู
2564 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู
2563 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู
2562 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู
2561 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู
2560 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู
2559 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู
ความพึงพอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต
สำเร็จปีการศึกษา พยาบาลศาสตร์ จิตวิทยา กายภาพบำบัด
2564 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู
สำเร็จปีการศึกษา ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
2557 | คลิกเพื่อดู
2556 | คลิกเพื่อดู
2555 | คลิกเพื่อดู
2554 | คลิกเพื่อดู
2553 | คลิกเพื่อดู