ระบบงานวิจัย Admin Management

ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
1. | คลิกเพื่อดู

หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ชื่อผลงาน หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
1. สื่อเสริมการสอน เรื่อง การใส่สายอาหาร | คลิกเพื่อดู
2. คู่มือการใช้แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ | คลิกเพื่อดู
3. สื่อการสอนอิเลคทรอนิคส์เรื่อง การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ | คลิกเพื่อดู
4. เกมส์เสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่น เรื่อง Nursing Run | คลิกเพื่อดู
5. Instruction Manual: Personality Inventory for Educational Preference and Vocational Choice | คลิกเพื่อดู
6. ไม้เท้าส้าหรับผู้สูงอายุ | คลิกเพื่อดู
7. เก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อช่วยเคลื่อนที่และเคลื่อนย้าย | คลิกเพื่อดู