จำนวน/ร้อยละบุคลากรจำแนกตามหน่วยงาน
      Management Information System

จำแนกตามหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลของประจำปีการศึกษา