ระบบงานวิจัย Admin Management

Data Report

ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สกอ. 2.2 แต่ละคณะ

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด

ปี พ.ศ. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนทั้งหมด
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใน / ภายนอก ค่าคะแนนตามเกณฑ์
สกอ. 2.2
พยบ. จิต กภบ. GE ทั้งหมด
2562 15

2561 9

2560 15

2559 16

2558 16

2557 9


ปี กศ. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนทั้งหมด
โครงงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใน / ภายนอก ค่าคะแนนตามเกณฑ์
สกอ. 4.3
พยบ. ศศบ. กภบ. ทั้งหมด
2556 22

2555 13