ระบบงานวิจัย Admin Management

Data Report

ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สกอ. 2.2 แต่ละคณะ ปี พ.ศ

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด

ปี พ.ศ. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนทั้งหมด
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใน / ภายนอก ค่าคะแนนตามเกณฑ์
สกอ. 2.2
พยบ. จิต กภบ. GE ทั้งหมด
2566 7

2565 20

2564 19

2563 15

2562 15

2561 9


ปี กศ. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนทั้งหมด
โครงงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใน / ภายนอก ค่าคะแนนตามเกณฑ์
สกอ. 4.3
พยบ. ศศบ. กภบ. ทั้งหมด
2556 22

2555 12