ระบบงานวิจัย Admin Management

โครงการวิจัยทั้งหมด

12

จากทั้งหมด 15 โครงการ

ทุนภายใน

2,387,543.28

฿

ทุนภายนอก

44,109.10

฿
More info

ทุนรวม

2,431,652.38

฿
More info

49.50 คน


4.91


20 คน = 40.40 (%)


49,124.29

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานโครงการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2563

โครงการวิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก
1. การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 611,000.00 0.00
2. ประสิทธิผลการทบทวนบทเรียนด้วยตนเองของนักศึกษาด้วยโปรแกรม Moodle E-learning เพื่อเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 497,800.00 0.00
3. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning โดยใช้หุ่นจำลอง SIM – MOM ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 326,364.00 0.00
4. การศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 114,766.40 0.00
5. การศึกษาผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 674,705.30 0.00
6. A Study of Home Health Care Nursing Outcomes Quality Indicators in Thailand using Delphi Technique 0.00 58,354.80
7. Continuity and coordination of care in community of chronic illness By using WHO Framework on integrated people-centered health services in Thailand and Indonesia 339,153.75 58,176.00
8. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จากสถานการณ์โควิด-19 98,185.50 0.00
9. ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเอง ต่อทักษะการปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร 59,700.00 0.00
10. การบูรณาการเซนต์หลุยส์โมเดลในงานบริการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและสร้างเสริมจิตตารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ 0.00 12,500.00
11. ผลการเรียนรู้แบบโมเดลจักรยานที่มีต่อทักษะศตวรรษที่ 21 และทัศนคติการใช้ภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล 24,000.00 0.00
12. ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพยาบาลสำเร็จการศึกษาใหม่ 201,147.50 0.00