ระบบบริหารงบประมาณ
      Management Information System

งบประมาณประจำปีการศึกษาโปรดเลือกรายการที่จะแสดง


MIS ระบบบริหารงบประมาณ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
   แผนกงบประมาณและการเงิน
 
วัตถุประสงค์
   รายงานสารสนเทศจากระบบบริหารงบประมาณ แสดง ค่าสถิติพรรณนาเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ เป็นจำนวนตัวเลข ร้อยละ ค่าเฉลี่ย กราฟ และบทวิเคราะห์ ของเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ แต่ละไตรมาส เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
 
รายงานงบประมาณที่แสดงในระบบ MIS
   1. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
   2. การใช้งบประมาณ รายไตรมาส
   3. การใช้งบประมาณ รายปี
 
จำแนกงบประมาณ 2 ส่วน
   1. รายจ่ายประจำ (ค่าตอบแทน,สวัสดิการ)
   2. รายจ่ายโครงการ/งาน ตามพันธกิจ และยุทธศาสตร์
 
แสดงรายงานงบประมาณ 3 ระดับ
   1. ระดับสถาบัน
   2. ระดับสายงาน
    - สายงาน อธิการบดี
    - สายงาน ฝ่ายวิชาการ
    - สายงาน ฝ่ายบริหาร
   3. ระดับหน่วยงาน
 
กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
   1. ระดับสถาบัน อธิการบดี
   2. ระดับสายงาน อธิการบดี, รองอธิการบดีตามสายงาน
   3. ระดับหน่วยงาน อธิการบดี, รองอธิการบดีตามสายงาน, ผู้บริหารหน่วยงาน