ระบบงานวิจัย Admin Management

ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อดูผลกระทบของการบริหารสมองต่อการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ การรับรู้ และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม [The Primary Study on Effect of Brain Gym to Balance Coordination Cognition and Quality of Life in Ederly with Dementia]
ผู้ร่วมโครงการ
ทุนวิจัย

ภายใน

— คณะกายภาพบำบัด
142695.00
— รวม
142,695.00

ภายนอก

— ไม่ระบุ

ขั้นตอนการดำเนินการ

นำเสนอโครงร่างวิจัย
— 24 พ.ย. 2559

ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
— 22 มี.ค. 2560

วันที่ได้รับอนุมัติ
— 24 มี.ค. 2560

ขั้นตอนการทำสัญญา
— 28 มี.ค. 2560

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
— 21 มี.ค. 2561

ยุติโครงการ
— 11 ธ.ค. 2562

วันที่ได้รับอนุมัติ

— 24 มี.ค. 2560

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

— ไม่มี


สถานภาพการวิจัย (แหล่งตีพิมพ์ / เผยแพร่)