ระบบงานวิจัย Admin Management

ชื่อโครงการวิจัย

ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อความสามารถในการทรงตัวและความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุที่อาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี [An effect of square-stepping exercise on balance abilities and balance confident in elderly population at Pathumthani Social Welfare Development center for older persons]
ผู้ร่วมโครงการ
ทุนวิจัย

ภายใน

— คณะกายภาพบำบัด
560735.00
— รวม
560,735.00

ภายนอก

— ไม่ระบุ

ขั้นตอนการดำเนินการ

นำเสนอโครงร่างวิจัย
— 25 ก.ค. 2560

ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
— 11 ส.ค. 2560

วันที่ได้รับอนุมัติ
— 16 ส.ค. 2560

ขั้นตอนการทำสัญญา
— 16 ส.ค. 2560

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
— 31 ต.ค. 2560

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
— 19 ก.พ. 2561

ขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่
— 07 ม.ค. 2562

ยุติโครงการ
— 07 ม.ค. 2562

วันที่ได้รับอนุมัติ

— 16 ส.ค. 2560

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

— มี


สถานภาพการวิจัย (แหล่งตีพิมพ์ / เผยแพร่)