ระบบงานวิจัย Admin Management

งานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

ปี พ.ศ. งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ค่าคะแนน
2563 | คลิกเพื่อดู

| คลิกเพื่อดู

2562 | คลิกเพื่อดู

| คลิกเพื่อดู

2561 | คลิกเพื่อดู

| คลิกเพื่อดู

2560 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู

ปี กศ. งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ค่าคะแนนตามเกณฑ์ สมศ. 6
2564 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู
2556 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู
2555 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู
2554 | คลิกเพื่อดู | คลิกเพื่อดู